تماس با پارمالیزر

 ۳۴۶۶۶۵۸۰ – ۳۴۶۶۶۵۸۱ ( ۰۲۶)

۰۹۱۲۱۵۹۳۱۰۸

 کرج – حصارک – بازار آهن مهرشهر – پلاک 4 و 5